Złoto – najlepszy wybór w czasach niestabilności?

Złoto – najlepszy wybór w czasach niestabilności?Czy na rynku są rozwiązania, które łączą w sobie atuty złota jako inwestycji bezpiecznej oraz pozwalają generować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota spada?Złoto w czasach kryzysu

Przez wiele tysięcy lat złoto utrzymywało trwałą pozycję jako powszechna na świecie waluta i najbardziej niezawodny magazyn wartości. Złoto od dawna oznacza dobrobyt, bezpieczeństwo i sprawdzoną zdolność zachowania wartości, nawet w czasach kryzysu. Dziś światowe banki centralne traktują ten szlachetny metal jako kluczową część ich rezerwy, a profesjonalni inwestorzy używają złota w celu zabezpieczenia swoich portfeli. Złoto wolne od wpływów politycznych może okazać się ostatecznym „twardym aktywem”.

Ceny złota zachowywały się szczególnie dobrze w niepewnych czasach, wywołanych czy to przez wydarzenia geopolityczne takie jak wojny lub akty terroru, czy przez zdarzenia na rynkach finansowych takie jak krach na rynkach akcji. Wykres poniżej przedstawia zachowanie cen żółtego metalu w najbardziej nerwowych okresach ostatnich 15 lat, czyli podczas wybuchu kryzysu na rynku hipotek, upadku Lehmann Brothers, zaostrzenia kryzysu zadłużeń oraz w okresie wybuchy pandemii koronawirusa.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o funduszach Superfund

ImięWpisz poprawnie swoje imię
NazwiskoWpisz poprawnie swoje nazwisko
Tel. kom.Wpisz nr tel. w formacie 123-456-789
E-mailWpisz poprawny adres email

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Superfund TFI S.A.
Więcej informacji www.superfund.pl
Dzielna 60, 01-029 Warszawa

Źródło: Bloomberg.

Porównanie cen złota do indeksu WIG20 podczas najbardziej nerwowych okresów ostatnich 15 lat.

Źródło: Bloomberg, w okresie 31.07.1973 - 31.07.2019, skala logarytmiczna.

W przeciwieństwie do większości głównych walut “papierowych” złoto jest aktywem nie obciążonym długiem. Może zatem działać jako zabezpieczenie przed inflacją i utratą siły nabywczej – czyli chronić wartość Twojego majątku. Wykres poniżej porównuje siłę nabywczą złota i dolara amerykańskiego. Siła nabywcza złota pozostała stabilna w długim terminie, podczas gdy siła nabywcza dolara spadła o 80 proc. jako konsekwencja inflacji i drukowania pieniędzy.

W czasie pandemii koronawirusa, rządy sięgają po narzędzia wsparcia ludności i gospodarek. Jednym z których jest – dodruk pieniądza. Więc w tej chwili każda waluta może gwałtownie osłabić się. W takich warunkach posiadanie ekspozycji na złoto może okazać się prawdziwym kołem ratunkowym, które pozwoli zarabiać i pomnażać oszczędności.

Superfund SFIO Goldfuture vs. ZłotoFundusz Superfund SFIO GoldFuture stanowi unikalną ofertę na rynku. Jest połączeniem inwestycji w złoto oraz sprawdzonej strategii managed futures oferowanej przez grupę Superfund. Portfel funduszu posiada 100% ekspozycję na cenę złota, co zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wspomnianych wyżej wydarzeń geopolitycznych, natomiast polaczenie ze strategią managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym poziomie lub wręcz spada. Wykres poniżej przedstawia wynik funduszu Superfund SFIO GoldFuture na tle czystej ceny złota.

Historyczne wyniki Superfund GoldFuture PLN na tle ceny złota oraz indeksu WIG20, Źródło: Bloomberg, Analizy.pl

Oferowany przez Superfund TFI S.A. fundusz pozwala na uzyskanie wyższej stopy zwrotu w porównaniu do bezpośrednich (złoto fizyczne) lub pośrednich inwestycji w złoto (akcje spółek wydobywających złoto, ETF-y), natomiast zapewnia podobny stopień ochrony kapitału.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach Superfund, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.

Inwestycje w fundusze obarczone są następującymi czynnikami ryzyka.

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu.

Ryzyko płynności związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne