Superfund Trend - dodajemy srebro do strategii managed futures

Fundusze srebra Superfund

W ofercie Superfund TFI pojawiły się dwa fundusze, które oferują inwestorom ekspozycję na ceny srebra oraz strategię managed futures – Superfund Silver (dw. Superfund Akcji) oraz Superfund Silver Powiązany* (dw. Superfund Trend Plus). Między funduszami występują dwie niewielki, ale fundamentalne różnice - pierwszy z nich jest dostępny dla klientów od kwoty równowartości 40 tys. euro, a drugi od 500 zł. Dodatkowo pierwszy z nich wchodzi w skład funduszu Superfund SFIO, w ramach którego dla klientów dostępne są między innymi takie subfundusze, jak Superfund Spokojna Inwestycja Plus czy Superfund Goldfuture. Dzięki temu klient może dokonywać transakcji zamiany pomiędzy subfunduszami bez uiszczania podatku od zysków kapitałowych.

Fundusze srebra Superfund to unikalne rozwiązania na rynku, które łączą inwestycję w srebro oraz strategię manager futures. Portfele funduszy posiadają 100% ekspozycję na cenę srebra, co jest szczególnie atrakcyjne w okresach deprecjacji dolara i hossy na rynkach metali szlachetnych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu, nawet gdy cena srebra pozostaje na niezmiennym poziomie lub wręcz spada.Managed Futures

Strategia Managed Futures bazuje na automatycznym systemie podążającym za trendami na wielu rynkach. W rezultacie klient otrzymuje produkt nieskorelowany z innymi klasami aktywów, który pozwala zarabiać nawet w czasie spadków na rynkach. Strategia Managed Futures przyczy-nia się dodatkowo do ograniczenia negatywnego wpływu korekt na rynku szlachetnego kruszcu. Świadczy to o korzyściach płynących z podwójnej eskpozycji funduszu, która pozwala maksymali-zować zysk jak i ograniczać ryzyko. Lepsza dywersyfikacja pozwala na ograniczenie strat, co jest kluczowym elementem udanej strategii inwestycyjnej.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o funduszach Superfund

ImięWpisz poprawnie swoje imię
NazwiskoWpisz poprawnie swoje nazwisko
Tel. kom.Wpisz nr tel. w formacie 123-456-789
E-mailWpisz poprawny adres email

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Superfund TFI S.A.
Więcej informacji www.superfund.pl
Dzielna 60, 01-029 Warszawa

Źródło: Bloomberg. Notowania w okresie 2019.12.31 - 2020.06.30

Efekt wzrostu cen srebra w połączeniu ze skutecznością strategii Superfund Managed Futures.

Powody do zainwestowania

Mimo że jesteśmy dopiero w połowie 2020 roku, to bez wątpienia możemy stwierdzić, że ten rok przejdzie do historii rynków finansowych. Tak dużej paniki na rynkach finansowych nie widzieliśmy od dawna. Recesja, powolne i długotrwałe wychodzenie z kryzysu to tylko niektóre z prognoz, jakie w marcu stawiali analitycy. Jednak działania rządów w tym uruchomione tarcze kryzysowe znacznie przyśpieszają powrót gospodarek do czasu sprzed wybuchu pandemii. Nie bez znaczenia pozostaje również wsparcie banków centralnych, które obniżając stopy procentowe oraz wprowadzając dodruk pieniądza, zwiększyły dynamikę odbicia na rynkach finansowych. Jednak takie działania muszą mieć skutki uboczne. W naszej ocenie działania naprawcze podjęte przez banki centralne negatywnie wpłyną na siłę nabywczą pieniądza, a ujemne realne stopy procentowe w coraz większym stopniu będą zmniejszać wartość oszczędności. W tym miejscu pojawia się pytanie, w co należy zainwestować, aby chronić nasze oszczędności.

W naszej ocenie bardzo ciekawym aktywem na kolejne miesiące, a także lata jest srebro. W starożytności popularny środek płatniczy, a obecnie metal zapomniany przez inwestorów. Jednak lata 2010-2011 pokazały, że gdy srebro staje się popularne, to zyskuje nieporównywalnie więcej od innych aktywów. W okresie 31.12.2009 - 29.04-2011 srebro zyskało 182,6%, gdzie dla porównania złoto zyskało 42,33%.

Mieliśmy wtedy do czynienia z bańką spekulacyjną na srebrze, co potwierdza dalsze zachowanie kursu. Srebro zarówno dynamicznie rosło, jak i później dynamicznie traciło na wartości. Już w 2014 roku srebro powróciło do poziomów cenowych z 2010 roku. W ciągu ostatnich sześciu lat mamy trend boczny na srebrze, gdzie średnia cena wynosi 16,50 USD. Uważamy, że rok 2020 jest przełomowy dla srebra i czeka nas wybicie górą z kilkuletniej konsolidacji.

Źródło: Bloomberg. Notowania złota i srebra w okresie 2007-12-31— 2011-12-31

Złoto vs Srebro. Porównanie cen złota oraz srebra w okresie 2008 - 2011.

Mieliśmy wtedy do czynienia z bańką spekulacyjną na srebrze, co potwierdza dalsze zachowanie kursu. Srebro zarówno dynamicznie rosło, jak i później dynamicznie traciło na wartości. Już w 2014 roku srebro powróciło do poziomów cenowych z 2010 roku. W ciągu ostatnich sześciu lat mamy trend boczny na srebrze, gdzie średnia cena wynosi 16,50 USD. Uważamy, że rok 2020 jest przełomowy dla srebra i czeka nas wybicie górą z kilkuletniej konsolidacji.

Źródło: Bloomberg. Notowania złota i srebra w okresie 2012-07-31— 2020-06-30

Argumenty przemawiające na korzyść srebra

Negatywne realne stopy procentowe. W świecie zerowych stóp procentowych i rosnącej inflacji trzeba chronić swoje oszczędności przed utratą siły nabywczej. W naszej ocenie największy potencjał na kolejne 2-3 lata mają metale szlachetne oraz surowce. Srebro jest w połowie metalem szlachetnym i w połowie metalem przemysłowym, co stawia go w odpowiedniej pozycji do wzrostów.

Niewielki rynek. Rynek srebra jest znacznie mniejszy od rynku złota. Nieznaczne przesunięcie popytu w kierunku srebra w postaci fizycznej może skutkować silnym wzrostem cen tego metalu. Niewiele aktywów ma takie predyspozycje. Do tego potrzebne jest aktywo o ograniczonej ilości i bardzo popularne. Aktywem o takich cechach jest srebro.

Potencjalny wzrost popytu w przemyśle. Srebro w ostatnich latach znalazło swój popyt zarówno w panelach fotowoltaicznych, jak i samochodach elektrycznych. Srebro jest bardzo dobrym przewodnikiem energii elektrycznej, ciepła oraz najlepiej odbija światło ze wszystkim metali. Rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami, może doprowadzić do gwałtownego wzrostu popytu na ten metal. Podaż srebra jest ograniczona w przyrodzie, a jego roczna produkcja jest na stałym poziomie i wynosi mniej więcej 25 tys. ton. Dla porównania roczna produkcja złota wynosi ok 2,5 tys. ton. Patrząc wartościowo, to rynek srebra jest znacznie mniejszy.

Srebro nie trafia do reprodukcji. Zdecydowana większość srebra, która została wykorzystana w przemyśle, już do niego nie wraca. Wynika to przede wszystkim z niskiej ceny srebra. Skutkiem są malejące zapasy tego metalu, gdzie w sytuacji złota jest odwrotnie. Większość wykorzystanego żółtego metalu ponownie wraca do reprodukcji. Ponadto, w srebrze przewyższa popyt przemysłowy, czyli metal już nie jest z niego odzyskiwany, a w złocie przewyższa popyt inwestycyjny, czyli zapasy tego metalu wciąż rosną. Obecnie popyt oraz podaż srebra mniej więcej się pokrywają, niemniej jednak w sytuacji nagłego zwiększenia popytu, może zabraknąć podaży.

Relacja ceny złota do ceny srebra. Złoto jest obecnie historycznie drogie w ujęciu do srebra. Jeszcze w marcu relacja ta wynosiła ponad 120, a obecnie waha się w okolicach 100. Co prawda, nie są to metale zamienne, jednak oba metale są zaliczane do metali szlachetnych i kiedyś służyły jako środek płatniczy. Wśród monet kolekcjonerskich praktycznie cały rynek opiera się na monetach złotych oraz srebrnych. Obecnie, inwestując w mennicy kwotę ok. 7 500 zł w monety o wadze 1 uncji, mamy do wyboru 1 złotą monetę lub 75 srebrnych monet. Wydaje się, że dla większości 75 monet będzie jednak bardziej atrakcyjne.

Srebro wciąż jest tanie. Złoto jest w wyraźnym trendzie wzrostowym od początku 2019 roku, gdzie srebro jest w trendzie horyzontalnym. Od początku 2016 roku złoto zyskało na wartości 68%, a srebro zaledwie 31%. Podobna zależność jest od początku 2019 roku - złoto wzrosło 39%, a srebro 18%. Biorąc pod uwagę, że metale te są ze sobą skorelowane, to większy potencjał w kolejnych latach ma jednak srebro. Wyraźne wybicie 20 usd za 1 uncję srebra może spowodować większe zainteresowanie tym metalem i tym samym rozpoczęcie trendu wzrostowego.

Minimalna cena srebra jest mocno ograniczona. Od 2010 roku cena srebra kilkukrotnie spadła poniżej 15 usd za uncję, jednak tylko krótkoterminowo. Ten poziom można uznać jako dolną barierę dla srebra. Cena srebra poniżej 15 usd za uncję skutkuje nierentownością spółek wydobywczych, więc nawet jak cena spot spadnie poniżej 15 usd, to niekoniecznie można dostać fizyczne srebro w tej cenie. Świadkami takiej sytuacji byliśmy na przykład w marcu roku bieżącego, kiedy to ceny srebra spot spadły chwilowo nawet do 12 usd za uncję, jednak niemożliwe było kupno fizycznie tego metalu w tej cenie. Skutkowało to szybkim powrotem cen srebra powyżej 15 usd za uncję.

*Superfund Silver Powiązany SFIO jest funduszem powiązanym z Superfund Trend Podstawowy SFIO i lokuje swoje aktywa wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach Superfund, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.

Inwestycje w fundusze obarczone są następującymi czynnikami ryzyka.

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu.

Ryzyko płynności związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne