IKZE Superfund

Historyczne wyniki strategii inwestycyjnych na których oparte są wybrane strategie IKZE z SUPERFUND

  • Strategia Konserwatywna
  • Strategia Zrównoważona
  • Strategia Aktywna

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (także poprzez IKZE), w tym w szczególności opis czynników ryzyka, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu publicznie dostępnym na stronie internetowej: www.superfund.pl. Towarzystwo zwraca uwagę, że dane finansowe dotyczące wyników inwestycyjnych poszczególnnych strategii modelowych mogą odbiegać od wyników strategii klienta (w zależności od parametryzacji produktu) oraz że mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie powinna być świadoma istnienia opłaty z tytułu przystąpienia do programu, jak również faktu, iż dochód osiągnięty w związku z uczestnictwem w funduszu podlega opodatkowaniu. Obowiązująca tabela opłat manipulacyjnych dostępna jest publicznie na stronie internetowej: www.superfund.pl. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
58 1880 0009 0000 0013 0093 6004


Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE
w przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE TRANSFER.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne