Fundusze na ciężkie czasy

Fundusze na ciężkie czasy

Fundusze Superfund – dywersyfikacja portfela

Porównanie notowań funduszy Superfund Trend Plus, Superfund Green do spadków na indeksach WIG i WIG20. Źródło: Bloomberg.

Mało kto zastanawia się w czasie kryzysu nad tym, że można nie tylko uniknąć strat, a również zarobić inwestując w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Rzeczywiście, tradycyjnie fundusze inwestycyjnie akcyjne czy obligacyjne nie są traktowane, jako bezpieczne narzędzia do przechowywania oszczędności, co powoduje, że w czasach rynkowej paniki klienci wolą wycofywać swoje środki.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o funduszach Superfund

ImięWpisz poprawnie swoje imię
NazwiskoWpisz poprawnie swoje nazwisko
Tel. kom.Wpisz nr tel. w formacie 123-456-789
E-mailWpisz poprawny adres email

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Superfund TFI S.A.
Więcej informacji www.superfund.pl
Dzielna 60, 01-029 Warszawa

Jednak mocne spadki na giełdach mogą być nie tylko przyczyną strat dla inwestorów, ale również źródłem uzyskania wysokich dodatnich stóp zwrotu. Fundusze stosujące strategie managed futures właśnie są tym narzędziem, które może zamienić zagrożenie w źródło dochodu.

Fundusze Superfund SFIO Green oraz Superfund Trend Plus właśnie należą do tej wąskiej grupy funduszy, które pozwalają zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach kursów.

Czynią to posługując się analizą techniczną, która pozwala zidentyfikować bieżące trendy na rynkach. Działając na bardzo wielu rynkach – nie tylko akcji, ale również obligacji, walut oraz surowców, fundusze managed futures starają się podążać za bieżącymi trendami – zarówno wzrostowymi, jak i spadkowymi. Tym samym są w stanie generować dodatnie stopy zwrotu także w czasach, kiedy inwestycje w tradycyjne fundusze akcyjne czy obligacyjne zawodzą.

Porównanie notowań funduszu Superfund Green do spadków na indeksie WIG20. Źródło: Bloomberg.

Jako najbardziej wymowny przykład skuteczności strategii managed futures, opracowanej i stosowanej przez Superfund, podajemy rok 2008. Na tle wszechobecnych spadków na giełdach, fundusz Superfund B (obecnie Superfund GREEN) uzyskał stopę zwrotu +48,2%.

Początek roku 2020 zapowiadał się w miarę spokojnie. Na giełdach USA trwała hossa, w Europie panowała względna stabilność. Fundusze Superfund SFIO GREEN oraz Superfund Trend Plus konsekwentnie korzystały z takiego stanu rzeczy, wypracowując w styczniu 2020 roku pozytywną kilkuprocentową zwyżkę. Wybuch epidemii koronawirusa w Chinach, który rozwinął się w globalną pandemię sprawił, że sytuacja całkowicie się zmieniła.

Rynki opanowała panika, wprowadzane celem zwalczania pandemii ograniczania mocno uderzyły w gospodarkę. To zadało bolesny cios całej branży funduszy inwestycyjnych. Jednak fundusze Superfund SFIO GREEN oraz Superfund Trend Plus skutecznie obroniły się przed uderzeniem kryzysu.

Pozycje funduszy zostały szybko zrewidowane i dostosowane do nowej rzeczywistości, co pozwoliło utrzymać zyski wypracowane w styczniu 2020 oraz ponownie powrócić do skutecznego generowania zysków.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach Superfund, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.

Inwestycje w fundusze obarczone są następującymi czynnikami ryzyka.

Ryzyko rynkowe związane jest z wahaniami cen instrumentów finansowych. Ryzyka tego nie można wyeliminować, a ma ono bezpośredni wpływ na wartość inwestycji uczestnika w Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta związane jest z możliwością lokowania do 100% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav. Ewentualne problemy funduszu zagranicznego będą miały bezpośredni wpływ na sytuację Subfunduszu.

Ryzyko płynności związane jest przede wszystkim z potencjalnymi trudnościami ze zbyciem tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Sicav, którego tytuły uczestnictwa stanowią podstawowy składnik aktywów Subfunduszu. W takim przypadku Subfundusz może nie być w stanie zrealizować terminowo zleceń uczestników.

Ryzyko rozliczenia związane jest z możliwością nieterminowych rozliczeń zawartych transakcji, co może skutkować poniesieniem przez Subfundusz dodatkowych kosztów.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z faktu, iż aktywa Subfunduszu przechowywane są przez Depozytariusza oraz w części przez subdepozytariuszy. Ewentualne problemy lub błędy tych instytucji mogą mieć wpływ na możliwość dysponowania aktywami lub na ich wartość.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne