Warszawa 28.12.2015

Wyniki funduszy SuperfundKrótszy świąteczny tydzień z niską płynnością był okazją do ruchów korekcyjncyh na wielu rynkach. Z jednej strony korekcyjnie rosły ceny surowców szczególnie ropy i gazu, z drugiej spadały cen obligacji. W efekcie fundusze Superfund managed futures kończą tydzień pod kreską – Superfund B -1,60%, a Superfund Trend BIS -1,51%. Z kolei fundusze rynków akcji Superfund Akcji oraz Akcyjny wzrosły odpowiednio o 0,65% i 0,57%.

Warto podkreślić, że z uwagi na nieobecność wielu inwestorów na rynkach ostatnie dwa tygodniem roku zawsze charakteryzują się niższymi obrotami oraz niższą płynnością. W efekcie ruchy rynków finansowych w tym czasie są mało reprezentatywne i ciężko wyciągać z nich rzetelne wnioski. Wszystko wróci do normy dopiero po nowym roku wraz z powrotem większości inwestorów na rynki.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .